پیام مقام معظم رهبری درباره شرکت های دانش بنیان

 

یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، شرکتهای دانش بنیان است که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدار تر کنند.

اگر شرکتهای دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آن ها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید.

رسیدن به باور و موقعیت بستن اختیاری درب چاه های نفت و توقف خام فروشی مواد خام و معدنی با تکیه بر علم و از طریق شرکت های دانش بنیان امکان پذیر است.

 

مقام معظم رهبری